Strona główna >>> Regulamin - Solidne Firmy Transportowe, Spedycyjne, Logistyczne - InfoTruck.pl

Regulamin

§1
Postanowienia ogólne

1. Właścicielem katalogu InfoTruck.pl i związanych z nim praw autorskich jest Korporacja.NET z siedzibą w Rumi.
2. Korporacja.NET zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w każdym czasie bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Zmienione Ogólne Zasady stają się wiążące z chwilą opublikowania ich na stronach Katalogu InfoTruck.pl.
3. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędnym warunkiem do korzystania z usług Katalogu InfoTruck.pl.
4. Korporacja.NET, zwana także w dalszej części regulaminu Usługodawcą, świadczy usługi w zakresie wymienionym w późniejszych paragrafach Zamawiającemu w zamian za wnoszone przez niego opłaty i pod warunkiem przestrzegania przez Zamawiającego postanowień niniejszego regulaminu, postanowień wynikających z aktualnie obowiązującego cennika oraz ogólnych zasad korzystania z sieci Internet.
5. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu, co jest jednoznaczne z akceptacją jego postanowień i warunków oraz zobowiązaniem do jego przestrzegania.
6. Regulamin świadczenia usług, określa w szczególności zakres i warunki świadczenia usług przez Korporacja.NET, prawa i obowiązki Zamawiającego oraz Usługodawcy, zasady rozliczeń finansowych, zakres odpowiedzialności oraz postanowienia ogólne.
7. Użytkownik wypełniający formularz zamówienia, oświadcza i potwierdza, że jest uprawniony do użytkowania znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług.
8. Wypełniający formularz zamówienia, oświadcza i potwierdza, że wprowadzane treść i materiały nie naruszają praw autorskich i innych praw oraz dóbr niematerialnych osób trzecich.
9. Rejestracja firmy w Katalogu InfoTruck.pl jest wyrażeniem zgody na udostępnienie danych wszystkim odwiedzającym InfoTruck.pl.
10. Wypełniający formularz zamówienia na zamieszczenie danych reprezentowanej firmy jako wpisu podstawowego lub wpisów rozszerzonych w Katalogu InfoTruck.pl, oświadcza że wyraża zgodę, aby dane firmy były umieszczane, przetwarzane, wynajmowane i przekazywane przez Korporacja.NET, względnie inny podmiot związany umową z Korporacja.NET w kraju i za granicą, w Katalogach Branżowych "InfoTruck.pl", na płytach CD i w internecie lub serwisach informacyjnych w celu rozpowszechnienia w nieograniczonym kręgu osób, obecnie i w przyszłości, aż do odwołania niniejszego upoważnienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Akceptują prawo Korporacja.NET do zredagowania zgodnie ze standardami redakcyjnymi właściwymi dla danej publikacji Danych w formie wpisu i wyboru przez Korporacja.NET branży, w której wpis zostanie zamieszczony (w przypadku jeżeli branża nie zostanie podana podczas rejestracji Firmy). Zrzeka się podnoszenia wobec Korporacja.NET jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnych błędów lub pominięć w umieszczonym wpisie.
11. Wypełniający formularz zamówienia na zamieszczenie danych reprezentowanej firmy jako wpisu podstawowego lub wpisów rozszerzonych w Katalogu InfoTruck.pl, oświadcza że wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, o których mowa w art. 10 ustawy z dn. 18.07.2002 o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, przesyłanych przez Korporacja.NET lub inne podmioty korzystające z baz danych Korporacja.NET na podstawie ważnych umów.

§2
Zamówienie

1. Podstawą uruchomienia usług wymagających rejestracji jest:
a) wypełnienie przez użytkownika formularza zamówienia, znajdującego się na stronie katalogu InfoTruck.pl lub podpisanie zamówienia z przedstawicielem handlowym Korporacja.NET;
b) weryfikacja danych podanych w formularzu;
c) dokonanie wpłaty odpowiedniej kwoty pieniężnej na podane konto w zależności od wybranych form wpisu i opcji dodatkowych.
2. W celu zamówienia reklamy lub linku sponsorowanego należy skontaktować się z działem reklama pod adresem e-mail: reklama(a)InfoTruck.pl. Cennik oraz opis dostępnych form reklamy dostępny na stronie w dziale REKLAMA.
3. Abonament oraz opcje dodatkowe (logo, zdjęcia, mapa) zostaje wykupiony na okres 12 miesięcy. Koszt aktualnej opłaty abonamentowej oraz dodatkowej formy promocji jest podany na stronie pod adresem CENNIK. Za pierwszy dzień wykupienia abonamentu uważa się dzień wpłynięcia należności na podane konto.
5. Usługodawca na życzenie klienta wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od daty wpływu należności na podane w regulaminie konto. Faktura zostanie dostarczona pocztą elektroniczną na wskazany w formularzy adres e-mail lub pocztą tradycyjną na podany w formularzu adres za dodatkową opłatą w wysokości 5zł netto .

§3
Dodawanie firmy do katalogu

1. Firma może zostać dodana do Katalogu InfoTruck.pl:
- samodzielnie; poprzez wypełnienie na stronie formularza zgłoszeniowego;
- po podpisaniu umowy - zamówienia z naszym przedstawicielem, który po uzgodnieniu z Państwem warunków zgłasza firmę do wpisu na stronie.
2. W przypadku, gdy Firma wypełnia formularz dostępny na stronie, informacje poddawane są weryfikacji. Procedura ta nie powinna trwać dłużej niż 48 godzin.
3. Zamieszczenie wpisu (płatnego) do Katalogu następuje po weryfikacji oraz wpłacie należnej kwoty w terminie 7 dni od daty złożenia zamówienia.

§4
Usuwanie wpisu

1. Wpis Firmy może zostać usunięty na życzenie Klienta w ciągu 7 dni od daty otrzymania rezygnacji.
2. Za wcześniejszą rezygnację Korporacja.NET nie zwraca uiszczonej wcześniej opłaty.
3. Gdy minie okres opłaconego przy rejestracji abonamentu (12 m-cy) i nie zostanie przesłana przez Klienta - Usługobiorcę pisemna informacja o rezygnacji co najmniej 30 dni przed końcem ważności opłaconego abonamentu, zamówienie zostaje automatycznie przedłużone o kolejne 12 miesięcy, na co Korporacja.NET wystawi fakturę VAT na kwotę obowiązującą w aktualnym cenniku usług i prześle ją na adres Klienta - Usługobiorcy, który zobowiązuje się do jej opłacenia zgodnie z obowiązującymi zasadami prawno-skarbowymi i terminem płatności podanym na fakturze VAT.

§5
Prawa i obowiązki Usługobiorcy

1. Usługobiorca ma prawo do wyboru hasła oraz loginu, o ile nie zostaną one odrzucone przez system weryfikacyjny.
2. Usługobiorca może sam dowolnie zmieniać hasło.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu oraz hasła. W przypadku zagubienia lub przypadkowego ujawnienia hasła osobom trzecim Usługobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Korporacja.NET o zaistniałym fakcie. W tym przypadku Korporacja.NET zdezaktywuje zagubione lub ujawnione hasło, a następnie nieodpłatnie wygeneruje i przekaże Usługobiorcy nowe.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznawania się ze wszelkimi zmianami w regulaminie, cenniku oraz innych dokumentach wystawianych przez Usługodawcę.
5. Usługobiorca ma prawo do wykorzystania informacji pozyskanych w ramach świadczonej Usługi wyłącznie we własnym zakresie. Każde ujawnienie tych informacji wobec osób trzecich, dystrybucja, publikowanie, transmisja, bądź prezentowanie w całości lub części stanowi naruszenie praw autorskich Korporacja.NET. Wykrycie tego procederu skutkuje zablokowaniem usługi i poniesieniem przez Usługobiorcę wszelkich konsekwencji prawno ? finansowych.
6. Wszelkie zmiany danych teleadresowych i innych wymaganych przy rejestracji Usługobiorcy mogą następować tylko i wyłącznie po skontaktowaniu się z biurem Korporacja.NET.
7. Korporacja.NET nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Usługobiorcy, w szczególności korzystania przez niego z usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepsiami lub niniejszym Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
8. Dezaktywacja dostępu do Internetowego Katalogu następuje na podstawie wypowiedzenia przedstawionego przez zarejestrowanego użytkownika w terminie co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem nowego okresu rozliczeniowego, lub na wniosek administratora o ile użytkownik naruszy postanowienia niniejszego regulaminu.
9. Wszelkie prawa związane z katalogiem InfoTruck.pl, rozwiązaniami technicznymi i prezentacją graficzną w nim zawartą przysługują Korporacja.NET z siedzibą w Rumi.
10. W przypadku zawieszenia działalności Katalogu InfoTruck.pl, z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, nie będą zwracane koszty opłaty abonamentowej. Zawieszenie może powstać na skutek potrzeby modernizacji lub konserwacji serwisu. Zawieszenie nie powinno trwać dłużej niż 48 godzin w wyjątkowych sytuacjach zawieszenie może zostać przedłużone.

§6
Rozliczenia

1. W zamian za świadczone usługi pobierana jest oplata abonamentowa w wysokości podanej w aktualnym cenniku. Abonament opłacany jest z góry na okres 12 miesięcy.
2. Wpłat należy dokonywać na konto:
BRE BANK S.A.-mBANK
71 1140 2004 0000 3502 3216 8534
3. Klient - Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat.
4. Nie uiszczenie w terminie opłaty, wstrzyma zamieszczenie zamówionego wpisu z winy Zamawiającego do czasu dokonania przez niego wpłaty.
5. Usługobiorca zgadza się na wystawienie Faktuty Vat bez jego podpisu.
6. Wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty abonamentowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
7. Za wpis podstawowy nie pobiera się opłat.

§7
Ograniczenia odpowiedzialności

1.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a) treści umieszczone przez użytkownika w katalogu InfoTruck.pl;
b) nieuprawnione wykorzystywanie przez użytkownika, za pośrednictwem katalogu InfoTruck.pl, znaków towarowych i oznaczeń oraz innych znaków firmowych towarów i usług oferowanych przez użytkownika, jak również za nieuprawnione wykorzystywanie, za pośrednictwem katalogu praw autorskich i innych praw na dobrach niematerialnych osób trzecich. Pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie ponosi Zamawiający-Usługobiorca;
c) jakiekolwiek wadliwe funkcjonowanie systemu, utratę danych (w tym także spowodowane działaniem siły wyższej, awariami systemów, łączy innych dostawców, ingerencją władz i organów państwowych, administracyjnych i samorządowych oraz osób trzecich).
2. W przypadku zawieszenia lub likwidacji działalności serwisu, koszty opłaty abonamentowej nie będą zwracane.

§8
Ochrona prawno - karna

1. Internetowy Katalog InfoTruck.pl jest wyłączną własnością Korporacja.NET chronioną prawem.
2. Bezprawne przetwarzanie, powielanie, publikowanie lub używanie do dalszej odsprzedaży stanowi naruszenie - "Prawa autorskiego", "Prawa własności przemysłowej" oraz Kodeksu Karnego.
3. Wykorzystywanie Serwisu na dowolnym polu eksploatacji wymaga zgody Korporacja.NET, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Złamanie w/w postanowień będzie skutkowało natychmiastowym doniesieniem do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, jak również skierowanie sprawy do sądu o przyznanie odszkodowania z tytułu poniesionych strat.

§9
Postanowienia końcowe

1. Korporacja.NET zobowiązuje się do podejmowania wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania katalogu InfoTruck.pl.
2. Katalog InfoTruck.pl wykorzystuje technologię Cookies. Każdy korzystający z FirmRegionu.pl zobowiązany jest do przyjmowania tzw. ciasteczek. Wyłączenie obsługi Cookies może spowodować niepoprawne działanie Katalogu InfoTruck.pl.
3. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w fomularzu informacji przez Usługodawcę w celach statystycznych i marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz. 883). Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych.
4. Umowa między stronami zostaje zawarta na czas nieokreślony i wygasa z chwilą usunięcia wpisu firmy z katalogu InfoTruck.pl po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu o rezygnacji z wpisu.
5. Umowa z Firmą-Usługobiorcą, która wykupiła wpis rozszerzony zostaje zawarta na okres 12 miesięcy (na warunkach określonych dla wpisu rozszerzonego) z możliwością automatycznego przedłużenia, pod warunkiem opłacenia abonamentu. Po upływie okresu abonamentowego i w wypadku nie przesłania pisemnej rezygnacji z wpisu do katalogu na adres Korporacja.NET zastosowanie ma pkt.3 §4.
6. Każdy Użytkownik serwisu ma możliwość skontaktowania się z Biurem Obsługi Klienta telefonicznie lub wysyłając zapytanie drogą elektroniczną. Wszystkie niezbędne dane teleadresowe znajdują się na stronie Kontakt.
7. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie.
8. Jeżeli nie zgadzasz się z powyższą treścią Regulaminu, prosimy o niekorzystanie z Katalogu InfoTruck.pl.
9. W kwestiach nie unormowanych w postanowieniach umowy - zamówienia stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Autorskiego.
10. Ewentualne spory między stronami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Korporacja.NET - Usługodawcy.


-